AKCJA KATOLICKA - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Koninie

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKCJA KATOLICKA

WSPÓLNOTY


Lata 2012 – 2014 w POAK św. Wojciecha w Koninie


12.09.2012
Ks. prałat Józef Wysocki wprowadził nas w nadchodzący "Rok Wiary" omawiając list apostolski w formie «MOTU PROPRIO »PORTA FIDEI Papieża Benedykta XVI.
Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne. Ks. prałat serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie XXX pieszej pielgrzymki ludzi pracy do Lichenia w dniu 26 sierpnia.

26.08.2012
Już po raz trzydziesty wyruszyli ludzie pracy z konińskich parafii do Matki Bożej Bolesnej Licheńskiej obranej przez Solidarność Regionu Konińskiego w 1981 roku na patronkę NSZZ „Solidarność” Regionu Konińskiego.
Jak co roku około 400 pielgrzymów pożegnał proboszcz parafii św. Wojciecha w Koninie ks. prałat Józef Wysocki, opiekun parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, która po raz kolejny razem z Konfraternią im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Solidarnością Kopalni Konin była organizatorem XXX Pielgrzymki Ludzi Pracy. Hasło tegorocznej pielgrzymki to: „Kościół naszym domem, a Maryja naszą Matką.” Wśród pielgrzymów pojawiły się twarze pielgrzymujące niezmiennie od trzydziestu lat. Byli i młodzi idący ze swoimi rodzicami lub dziadkami. Była również młodzież po raz pierwszy wyruszająca z nami na ten pielgrzymkowy szlak, chętnie włączająca się do wspólnej modlitwy. Pielgrzymi w trakcie drogi w modlitwie różańcowej powierzali polskie rodziny i naszą Ojczyznę. Polecaliśmy za pośrednictwem naszej umiłowanej Matki nie tylko swoje intencje, prosiliśmy o ludzi mądrych rządy naszego kraju sprawujące, prosiliśmy, aby nasza Matka wyprosiła u swego Syna łaskę dla konińskich rodzin, zwłaszcza tych w trudnej sytuacji, nie tylko materialnej. Pielgrzymkę ludzi pracy doprowadził do Lichenia ks. Rafał Kędzierski. Tam powitała nas orkiestra górnicza pod dyrekcją Wojciecha Jankowskiego. Przy pomniku błogosławionego Jana Pawła II, kroplami święconej wody oraz zawsze życzliwymi słowami, powitał konińskich pielgrzymów zmierzających do swojej Matki w Jej święto, proboszcz parafii św. Doroty ks. Stanisław Kosiorowski.
Jak już w tradycji tej pielgrzymki na Mszę św. do Bazyliki oprócz pieszych pielgrzymów przybyły różnymi środkami lokomocji konińskie rodziny.
Asystę i celebransów zmierzających do Stołu Pańskiego poprzedzał członek Konfraterni im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki niosący do ołtarza relikwie bł. ks. Jerzego. Za wstawiennictwem kapelana Solidarności bł. ks. Jerzego Popiełuszki zanosiliśmy u naszej Matki prośby do Jej Syna za Ojczyznę.
Ks. Wojciech Sokołowski MIC przywitał ludzi pracy z trzydziestej pielgrzymki oraz organizatorów: Konfraternię bł. ks. Jerzego, Akcję Katolicką z parafii św. Wojciecha z diecezjalną prezes Marią Rakiewicz, Solidarność Kopalni Konin z przewodniczącym Grzegorzem Matuszakiem oraz sprawujących Mszę św. konińskich i licheńskich kapłanów. Eucharystii przewodził ks. dziekan Henryk Włoczewski, który modlił się o wolność i prawdę w naszej Ojczyźnie. Ks. prałat Wojciech Kochański i ks. prałat Józef Wysocki modlili się za Ojczyznę i za rodziny regionu konińskiego. Słowo Boże wygłosił ks. wikariusz biskupi Wojciech Kochański. W swoim słowie wspomniał o początkach pielgrzymowania, o wytrwałości stania przy wartościach, które wskazuje nam Chrystus. Odwołując się do dzisiejszych czytań i Ewangelii dał wskazania, jak na zawsze pozostać wierny wartościom głoszonym przez Chrystusa. Wskazywał, że należy przeciwstawiać się laicyzacji i liberalizacji dzisiejszego świata. Wspomniał o coraz trudniejszej sytuacji konińskich rodzin, o sprzedawaniu zakładów za bezcen, o wyzyskiwaniu lub zwalnianiu ludzi z pracy.
Po modlitwie za Ojczyznę ks. Piotra Skargi, odśpiewaniu „Boże coś Polskę", pielgrzymi udali się pod pomnik swojego kapelana bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przy tym pomniku już od 1985 roku, za wstawiennictwem ks. Jerzego upraszaliśmy łaski dla naszej Ojczyzny.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego przy akompaniamencie orkiestry, razem z ks. prałatem Józefem Wysockim, za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, prosiliśmy słowami litanii do niego i słowami jego modlitwy za naszą Ojczyznę o wolność słowa oraz za konińskie rodziny. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy prezes Mariola Rakiewicz podziękowała w imieniu organizatorów ks. marianom z reprezentantem ks. Wojciechem Sokołowskim oraz kapłanom konińskim. W szczególności podziękowała ks. wikariuszowi biskupiemu za homilię i ks. prałatowi Józefowi Wysockiemu za pomoc w przygotowaniu pielgrzymki, stałą opiekę i trwanie z nami przy wartościach Ewangelii. Ks. Wojciech Sokołowski podziękował za wspólnotę modlitwy i zapraszał do Sanktuarium Maryjnego każdego dnia, a w szczególności za rok, na XXXI pielgrzymkową Eucharystię.

13.06.2012
Spotkanie organizacyjne. Omówienie programu ogólnopolskiej pielgrzymki AK. Prezes AK złożyła życzenia Asystentowi Parafialnemu Akcji Katolickiej ks. prałat Józef Wysocki z okazji 41 rocznicy święceń kapłańskich.

4.06.2012
W Koninie odbył się marsz w obronie TV TRWAM. „ WOLNOŚĆ I PRAWDA” to hasło przewodnie marszu, na który przybyło około 1300 Koninian i mieszkańców okolic (Kazimierza Biskupiego, Turku, Piotrkowa Kujawskiego). Organizatorami marszu była Akcja Katolicka, Konfraternia im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Klub Gazety Polskiej, Koła Radia Maryja, Forum Młodych PiS, PiS. Pomocy udzielili konińscy duszpasterze (ks. wikariusz biskupi Wojciech Kochański i ks. prałat Józef Wysocki).
Marsz poprzedziła Msza św. koncelebrowana przez 29 księży, którzy na tej uroczystej liturgii modlili się o przydzielenie miejsca TV Trwam na multipleksie 1, o wolność i prawdę w naszej Ojczyźnie oraz o Łaski Boże dla kapłanów obchodzących jubileusz święceń kapłańskich. Ks. prałat W. Kochański powitał wszystkich zebranych na Eucharystii odczytując list ks. biskupa Ordynariusz Wiesława Meringa. Po Mszy św. uczestniczy marszu , przy tablicy ku czci ofiar katastrofy Smoleńskiej, odśpiewali hymn i złożyli kwiaty. Przemaszerowano śpiewając pieśni patriotyczne i religijne oraz wznosząc hasła , np. „Nie damy Wam Telewizji Trwam” czy też „Lepiej być moherem niż Tuska frajerem” . Przy budynku Urzędu Wojewódzkiego kol. Mariola Rakiewicz przeczytała apel, który zostanie przesłany do Rządu i KRR i TV. Apel (do Prezydenta RP) odczytał również– Błażej Spychalski, radny Sejmiku Wielkopolskiego. Wystąpili również posłowie: Zbigniew Dolata i Witold Czarnecki oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina – Zenon Chojnacki i przewodniczący Klubu Gazety Polskiej - Mariusz Chojnicki. Wystąpieniom towarzyszyły pieśni patriotyczne śpiewane przez kol. Katarzynę Jaworską i „Kapelę znad Baryczy”. Marsz zakończył się błogosławieństwem udzielonym przez ks. prałata Wojciecha Kochańskiego. Uczestnicy marszu rozchodzili się do domów przy akompaniamencie patriotycznych melodii kapeli.

27.04.2012
W parafii św. Wojciecha w dniu 27.04.2012, po Mszy św. , na spotkaniu formacyjnym AK Mariola Rakiewicz omówiła temat: „Duchowość i modlitwa katolika świeckiego”. W podjętym temacie zaakcentowała troskę o duchowość: modlitwę, sakrament Eucharystii, sakrament pokuty i pojednania, dary i charyzmaty Ducha św. Po dyskusji w temacie spotkania formacyjnego Asystent AK poinformował o zbliżających się uroczystościach patriotyczno – religijnych.

13.03.2012
Ks. prałat Józef Wysocki przekazał informacje z obrad 357 zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, odbywającego się w dniach 12-14 marca 2012 roku w Warszawie.
Omówiono sprawy organizacyjne. Prezes AK Mariola Rakiewicz poinformowała o odmowie przewodniczącego Rady Miasta Konina Wiesława Steinke w sprawie nie podjęcia stanowiska przez Radę Miasta dotyczącego Telewizji Trwam.

2.02.2012
Spotkanie formacyjne - „Kościół naszym domem”, temat przedstawił ks. prałat. Józef Wysocki. Zarząd POAK wystosował protest w sprawie dyskryminacji TV Trwam.

Lata 2010 – 2011 w POAK św. Wojciecha w Koninie

27.12.2011
Członkowie Akcji i Caritas zbierali ofiary do puszek dla ubogich.

21.12.2011
Coroczne spotkanie opłatkowe.

16.11.2011
Spotkanie formacyjne - „O Chrystusie Królu Wszechświata” przedstawiła Irena Krzyżaniak.

12.10.2011
Emisja filmu „Testament Jana Pawła II, Pójdź za mną”

28.09.2011
Spotkanie formacyjne - ks. prałat Józef Wysocki odczytał list ks. bp. Ordynariusza Wiesława Meringa w sprawie protestu w związku z występowaniem satanisty A. Darskiego w telewizji publicznej. Członkowie akcji złożyli podpisy pod listem.

28.05.2011
Członkowie akcji uczestniczą w obchodach 30 rocznicy śmierci ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

10.04.2011
Członkowie Akcji i Caritas zbierali ofiary do puszek dla ubogich.

2.03.2011
Skarbnik S. Urbaniak przedstawiła sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Ks. prałat Józef Wysocki przedstawił informację o planowanych uroczystościach w parafii.

16.02.2011
Spotkanie formacyjne - „W słabości siła, czyli sztuka cierpienia według Jana Pawła II” przedstawiła Mariola Rakiewicz.

22.11.2010
Spotkanie opłatkowe.

17.11.2010
Kol. Mariola Rakiewicz przedstawiła apel KIAK w związku ze zbliżającymi się wyborami. Ks. prałat Józef Wysocki omówił temat „W komunii z Bogiem”.

20.10.2010
Spotkanie formacyjne - Grzegorz Ziółkowski przedstawił swoje wspomnienie o działalności Konfraterni ks. Jerzego Popiełuszki (wspólnota parafialna) w latach 1985-1995.

15.09.2010
Mariola Rakiewicz przekazała informacje o wydarzeniach KIAK.

16.06.2010
Mariola Rakiewicz przekazała informacje o wydarzeniach KIAK. Ks. prałat Józef Wysocki omówił sprawę prześladowania katolików.

21.04.2010
Ks. prałat Józef Wysocki zrelacjonował pielgrzymkę kapłanów diecezji włocławskiej wraz z ks. bp. Ordynariuszem Wiesławem Meringiem (Sanktuarium La Salette, Dachau, Akceting- miejsce pochodzenia Papieża Benedykta XVI. Omówiono sprawy organizacyjne akcji.

19.03.2010
Członkowie Akcji i Caritas zbierali ofiary do puszek dla ubogich.

10.03.2010
Opiekun AK przekazał informacje o nadchodzących wydarzeniach i uroczystościach. Omówiono sprawy organizacyjne.

Luty 2010
Spotkanie formacyjne - „Bóg jest miłością”, temat przedstawił ks. prałat. Józef Wysocki.

20.01.2010
Mariola Rakiewicz poinformowała o nominacji na prezesa DIAK przez ks. bp. Ordynariusza Wiesława Meringa. W sprawach organizacyjnych ustalono tematy
spotkań na cały rok.

Lata 2007 – 2009 w POAK św. Wojciecha w Koninie


21.12.2009
Spotkanie opłatkowe.

22.11.2009
Jak co roku obchodzono uroczystość patronalną w święto Chrystusa Króla Wszechświata.

12.10.2009
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Parafialnego Oddziału AK.

23.09.2009
Spotkanie formacyjne - „Rok kapłański”, temat przedstawił ks. prałat. Józef Wysocki.

20.05.2009
Spotkanie formacyjne - „Aktualności Orędzia Fatimskiego” przedstawiła Irena Krzyżaniak.

22.04.2009
Spotkanie formacyjne - „Święty Paweł – Apostoł Narodów”, temat przedstawiła Halina Bryja.

15.03.2009
Członkowie Akcji i Caritas zbierali ofiary do puszek dla ubogich.

11.03.2009
Spotkanie formacyjne - „Otoczmy troską życie”, temat przedstawiła Irena Krzyżaniak.\

18.02.2009
Ks. prałat. Józef Wysocki przekazał informacje dotyczące inwestycji w parafii. Omówiono sprawy organizacyjne AK.

22.12.2009
Tradycyjny opłatek.

23.11.2009
AK obchodzi święto patronalne.

12.11.2008
Spotkanie formacyjne - „Pojęcie wolności w nauczaniu Jana Pawła II” przedstawiła Mariola Rakiewicz.

15.10.2008
Spotkanie formacyjne - „Wspomnienie o księdzu Jerzym Popiełuszce” przedstawiła Mariola Rakiewicz.

17.09.2008
Spotkanie formacyjne - „Rodzina prawidłowo funkcjonująca, gdzie jest miłość i ochrona życia ludzkiego”, temat przedstawił zaproszony Radny Miasta Konina /przew. Komisji ds. Rodziny Zenon Chojnacki.

9.04.2008
„Jezus Chrystus obecny w swoim Kościele”, temat przedstawił ks. prałat Józef Wysocki.

15.03.2008
Pielgrzymka do Poznania na Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli.

9.03.2008
Członkowie Akcji i Caritas zbierali ofiary do puszek dla ubogich.

20.02.2008
Spotkanie formacyjne - „Wielkanoc trwa trzy miesiące / w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha świętego/”, temat przedstawił Krzysztof Okoński.

13.12.2007
Po Mszy św. za Ojczyznę odbyło się spotkanie opłatkowe.

2.12.2007
Członkowie Akcji i Caritas zbierali ofiary do puszek dla ubogich.

25.11.2007
Patronalne święto Akcji Katolickiej.

14.11.2007
Spotkanie formacyjne. Kol. Mariola Rakiewicz przedstawiła tekst ks. kardynała Wyszyńskiego z Listu Episkopatu Polski na dzień 3.03.1981 roku p.t. „Nawróćcie się do Pana - otwórzcie drzwi serc Chrystusowi.

17.10.2007
„90 rocznica Objawień Fatimskich. Znaki czasu w kontekście nauczania i życia Jana Pawła II.

19.09.2007
Spotkanie formacyjne - „O błogosławionym o. Stanisławie Papczyńskim” opowiadała Teresa Dębowska.

23.05.2007
Spotkanie formacyjne - „Misja s. Łucji największej prorokini 20 wieku”, temat przedstawiła Irena Krzyżaniak

21.02.2007
Spotkanie formacyjne - „Przypatrzmy się powołaniu swemu” , temat przedstawił ks. prałat Józef Wysocki.


Lata 2005 – 2006 w POAK św. Wojciecha w Koninie


17.12.2006
Spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości obecny był Diecezjalny Opiekun AK ks. kanonik Zbigniew Cabański.

26.11.2006
Święto patronalne AK.

8.11.2006
Prezes M. Rakiewicz przekazała informacje ze spotkania KIAK na temat:„Stałe zalecenia dla Akcji Katolickiej”.

4.10.2006
Spotkanie formacyjne - „Przypatrzcie się waszemu powołaniu”, temat przedstawił ks. prałat. Józef Wysocki.

6.09.2009
Omówiono sprawy organizacyjne oraz udział ochrzczonych w życiu Kościoła, ich praktyki religijne.

14.06.2006
Na spotkaniu złożyliśmy życzenia i gratulacje opiekunowi AK, ks. prałatowi Józefowi Wysockiemu. Świętowaliśmy razem z naszym pasterzem jego 35 rocznicę święceń kapłańskich.

10.05.2006
Spotkanie formacyjne - „ Ewangelia Judasza”, temat przedstawił ks. prałat. Józef Wysocki.

26.03.2006
Członkowie Akcji i Caritas zbierali ofiary do puszek dla ubogich.

15.03.2006
Spotkanie formacyjne. Prelekcja ks. prałata. Józefa Wysockiego na temat pierwszej Encykliki papieża Benedykta XVI „Deus Caritas est”.

8.02.2006
Spotkanie formacyjne. „Przywrócić nadzieję ubogim”, temat przedstawił ks. prałat. Józef Wysocki.

11.02.2006
Spotkanie z Diecezjalnym Opiekunem AK ks. kanonikiem Zbigniewem Cabańskim.

14.12.2005
Tradycyjne spotkanie opłatkowe.

20.11.2005
Święto patronalne Akcji Katolickiej.

9.11.2005
Spotkanie formacyjne. „O życiu ostatecznym” zreferowała siostra Goretti.

Październik 2005
Dokonano wyboru nowych władz POAK. Zarząd: Mariola Rakiewicz –prezes; Franciszek Kowalski -v-ce prezes; Halina Bryja – sekretarz, Urszula Wąchnicka – skarbnik, Irena Krzyżaniak i Grzegorz Ziółkowski – członkowie. Komisja rewizyjna : TeresaDębowska, Maria Łukaszewicz, Irena Derkowska.

24. 09.2005
Koło Akcji Katolickiej parafii św. Wojciecha w Koninie obchodzi jubileusz. 10 lat temu (30 sierpnia 1995 roku) odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie oddziału parafialnego. Obchody jubileuszu rozpoczęto uroczystą, koncelebrowaną Mszą św. dziękczynną za 10 lat Akcji Katolickiej w naszej parafii. Przewodniczył jej ks. dziekan Henryk Włoczewski wraz z ks. prałatem Józefem Wysockim (parafialnym asystentem Akcji Katolickiej) i ks. Zbigniewem Cabańskim (diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej), który wygłosił homilię. Po Mszy św. członkowie Akcji Katolickiej wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się przy kawie dyskutując o miejscu Akcji Katolickiej w parafii i możliwościach katolików świeckich oraz pracy na rzecz Kościoła, głównie lokalnego, w łączności z kapłanami. Diecezjalny asystent Akcji Katolickiej przypomniał, że kilka razy odwiedzał nasz oddział i wie, że prowadzimy nie tylko działalność formacyjną, która powinna być podstawą działalności Akcji Katolickiej, ale i na miarę swoich możliwości włączamy się w pracę naszej parafii np. organizując pielgrzymki czy też półkolonie dla dzieci, włączając się w pracę parafialnego Caritasu. Wskazał nam na możliwości odmłodzenia i poszerzenia Akcji Katolickiej poprzez zaangażowanie się w AK katechetów oraz wspomniał o potrzebie współpracy wszystkich wspólnot w parafii, które jako odrębne wspólnoty powinny stanowić jeden podmiot w parafii, nie tracąc oczywiście nic ze swojej specyfiki.


30.09.2005
Spotkanie wszystkich wspólnot parafialnych, w tym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii, z prałatem Józefem Wysockim w sprawach działalności całej wspólnoty parafialnej.

15.09.2005
Spotkanie formacyjne – prelekcja ks. prałata Józefa Wysockiego – „Znaczenie Pisma Świętego w życiu chrześcijanina”.

19-24.07.2005
Drugie półkolonie dla dzieci z rodzin wielodzietnych prowadzone przez Parafialne Koło Akcji Katolickiej w parafii św. Wojciecha.

12.06.2005 Członkowie AK uczestniczyli w VI Powiatowych Dniach Rodziny w Sanktuarium Licheńskim.

8.06.2005
Duchowość siostry Faustyny wg ” Dzienniczka” przedstawiła Halina Bryja.
Grzegorz Ziółkowski zgłosił rezygnację z funkcji prezesa ze względu na zły stan zdrowia.

13.05.2005
Spotkanie formacyjne – prelekcja ks. prałata Józefa Wysockiego – „Znaczenie Pisma Świętego”.

23.04.2005
Na spotkaniu z ks. biskupem Stanisławem Gębickim, w czasie spotkania z grupami modlitewnymi parafii, Grzegorz Ziółkowski przedstawiał sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej.

13.04.2005
„Historia kościoła na naszych terenach” – temat wygłosił ks. Henryk Witczak.

16.02.2005
„Kościół katolicki wobec zagrożeń- sekty”- prelekcja ks. prałata Józefa Wysockiego.

26,01,2005
Zebranie sprawozdawcze i dyskusja nad tematami spotkań przez cały rok.


Lata 2003 – 2004 w POAK św. Wojciecha w Koninie

12.2004
Z inicjatywy ks. prałata Józefa Wysockiego w ostatnim kwartale 2004 roku zostało powołane parafialne Caritas. W skład Caritas weszli w większości członkowie Akcji Katolickiej.

22 12.2004
W Konfraterni przy parafii św. Wojciecha Akcja Katolicka zorganizowała spotkanie opłatkowe dla ludzi pracy. Odbyło się ono w obecności asystenta AK ks. prałata Józefa Wysockiego.

21.11.2004
W Święto Chrystusa Króla uroczystą Mszę św. o godz. 10.00 przygotowała Akcja Katolicka. W darach ofiarnych złożono ornat i kwiaty.

10.11.2004 r.
Spotkanie formacyjne - referat „O świętowaniu niedzieli” przedstawił ks. prałat Józef Wysocki.

6.10.2004
Spotkanie formacyjne – prelekcja referat „Św. Maksymilian, a Jan Paweł II” przedstawiła Emilia Wożniak.

26.10. 2004
Po poświęceniu przez ks. Biskupa Ordynariusza Wiesława Meringa kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu w każdą środę od godz. 7.30 do 18.00 ustaleni członkowie Akcji Katolickiej adorują Najświętszy Sakrament.

15.09.2004
Spotkanie formacyjne – prelekcja „Znaczenie Pisma Świętego w życiu chrześcijanina” zreferował ks. prałat Józef Wysocki.

19 –24.07.2004
Mariola Rakiewicz zorganizowała półkolonie dla 40 dzieci z niezamożnych rodzin Konina. Przy półkoloniach pomagali również inni członkowie AK. Kol. Józef Woźniak każdego roku służy pomocą przy dostarczaniu pieczywa i przygotowywaniu posiłków śniadaniowych.

28.05.2004
W związku z 23 rocznicą śmierci ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego przedstawiciele AK brali udział w uroczystej Mszy św. i złożyli kwiaty pod pomnikiem ks. Prymasa.

13.05.2004
Spotkanie formacyjne – prelekcja Spotkanie formacyjne – prelekcję „Znaczenie pisma Świętego” wygłosił ks. prałat Józef Wysocki.
W okresie Wielkiego Postu pielgrzymowaliśmy do klasztoru księży Salezjanów w Lądzie, by uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej.
Zorganizowane zostało wspólne wyjście 100 osobowej grupy do kina na film p.t. „Pasja” Nela Gibsona. Była to doskonała okazja do głębokich przeżyć i dobrego przygotowania do rekolekcji wielkopostnych w parafii.

14.04.2004
Spotkanie formacyjne – referat „150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym poczęciu” wygłosił ks. Paweł Pokora.

10.03.2004
Spotkanie formacyjne – prelekcję „ Znaczenie symboli chrześcijańskich” wygłosił ks. prałat Józef Wysocki.

10.12.2003
Nowym Asystentem Parafialnego Koła Akcji Katolickiej w parafii św. Wojciecha został ks. prałat Józef Wysocki.

8.12.2003
Uczestniczyliśmy w pogrzebie naszego opiekuna ks. proboszcza Zdzisława Rogalskiego.

23.11.2003
Święto patronalne Akcji Katolickiej – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jak co roku spotykamy się na uroczystej Mszy św. Parafialny oddział liczy 25 członków i 1 kandydata.

16.10.2003
W rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową została zorganizowana przez Akcję Katolicką uroczysta Msza św., odprawiona przez ks. Zdzisława Rogalskiego. Po zakończeniu Mszy św. nastąpiło procesyjne przejście ze świecami pod wybudowaną kapliczkę MB Różańcowej, gdzie poświęcenia dokonał Ks. Zdzisław Rogalski. Odmówiono Różaniec – Tajemnice Światła. Obecni byli kapłani, klerycy, młodzież i liczni parafianie.

12.10.2003
Z inicjatywy AK, w związku z obchodami 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, w kościele przed dwoma Mszami św. odbyło się przedstawienie fragmentu „Tryptyku Rzymskiego” w wykonaniu młodzieży z I Liceum z Konina. Również na 25- lecie Pontyfikatu Jana Pawła II, jako votum dziękczynne, została wybudowana kapliczka Matki Bożej Różańcowej na Osiedlu Glinka w Koninie na terenie parafii św. Wojciecha. Organizatorem budowy kapliczki byli członkowie Akcji Katolickiej, a głównym inicjatorem i odpowiedzialnym za jej budowę była kol. Emilia Woźniak. Przy budowie kapliczki zaangażowani byli inni parafianie oraz kółko różańcowe, a darczyńcami nie tylko parafianie.

24-28.09.2003
AK uczestniczyła w obchodach święta Miłosierdzia Bożego. Było to nawiedzenie obrazu „Jezu Ufam Tobie” wraz z relikwiami św. siostry Faustyny oraz rekolekcje parafialne.

14.09.2010
W święto Podwyższenia Krzyża pielgrzymowaliśmy do Słupcy biorąc udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta. Poza tymi pielgrzymkami odbywały się comiesięczne wyjazdy w ostatni piątek miesiąca do Sanktuarium Świętego Krzyża w Słupcy.

6- 8.09.2003
Członkowie AK brali udział w uroczystościach w Kazimierzu Biskupim i w klasztorze Ojców Kamedułów w Bieniszewie w związku z obchodami 1000- lecia Męczeństwa Pięciu Braci Męczenników.
Koło Akcji Katolickiej aktywnie włącza się w liturgię słowa podczas Mszy św. i różnych uroczystości parafialnych oraz podczas pielgrzymek, w tym tradycyjnej pielgrzymki ludzi pracy do Lichenia.

3.09.2003
Spotkanie formacyjne – temat „Orędowniczka Bożego Miłosierdzia – siostra Faustyna” przedstawiła kol. Irena Krzyżaniak.
Pierwsze półkolonie dla dzieci z rodzin wielodzietnych prowadzone przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Wojciecha.
Zorganizowano tygodniowe półkolonie dla 45 dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych. Dofinansowanie na ten cel Akcja Katolicka uzyskała z Urzędu Miasta w wysokości 5.000 zł. Dzieci otrzymywały 2 posiłki (drugie śniadanie i obiad). W organizacji i obsłudze półkolonii uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej. Fachowy personel pedagogiczny był zatrudniony z zewnątrz odpłatnie.
Zorganizowano wyjazd na pogrzeb ks. biskupa Romana Andrzejewskiego.

14-19.07.2003
W sierpniu uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Świnic Warckich.
W lipcu 40 osobowa grupa pielgrzymów udała się do Sanktuarium Matki Bożej Oborskiej. Owocem tej pielgrzymki było przyjęcie szkaplerza przez większość pielgrzymów.

4.06.2003
Spotkanie formacyjne – prelekcja pt.”Męczeństwo Pięciu Braci Męczenników” wygłoszona przez ks. prof. Waldemara Muracha, rektora WSD „Świętej Rodziny”.
W czerwcu, jak co roku, uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Częstochowy z racji ogólnopolskiej pielgrzymki AK.
Na zakończenie oktawy Bożego Ciała podjęto, jak co roku ,działania w trosce o zachowanie tradycji związanej z wyplataniem wianków.

4.06.2003
Spotkanie formacyjne – temat „Męczeństwo Pięciu Braci Męczenników” przedstawił zaproszony gość – rektor WSD Świętej Rodziny z Kazimierza Biskupiego, ks. prof. Waldemar Murach.

1.06.2003
Akcja Katolicka pod przewodnictwem kol. Marioli Rakiewicz była współorganizatorem „Powiatowych Dni Rodziny” w Sanktuarium Licheńskim.

14.05.2003
Spotkanie formacyjne – temat „Charakter Chrystologiczny i Maryjny różańca” przedstawiła kol. Halina Bryja.
W okresie Wielkiego Postu pielgrzymowaliśmy na Misterium Męki Pańskiej do Poznania i Górki Klasztornej.

9.04.2003
Spotkanie formacyjne – temat „Integracja europejska w nauczaniu Jana Pawła II” przedstawiła kol. Mariola Rakiewicz.

13.03.2003
Akcja Katolicka, jak co roku w marcu , była organizatorem Mszy św. za Ojczyznę.

12.03.2003
Spotkanie formacyjne – temat „Krzyż symbolem chrześcijaństwa” przedstawiła kol. Maria Łukasiewicz.

5.02.2003
Spotkanie formacyjne – temat „ Wychowanie patriotyczne w rodzinie i w szkole” przedstawiła kol. Emilia Woźniak.

Lata 2001 – 2002 w POAK św. Wojciecha w Koninie

11.12.2002
Spotkanie formacyjne – temat „Kościół wobec życia społeczno – gospodarczego” przedstawił Krzysztof Okoński.

24.11.2002
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata . O godz. 9.45 odprawiona została uroczysta Msza święta zorganizowana przez AK. Podczas Mszy św. W darach ofiarnych członkowie AK złożyli nakrycia na ołtarz i kwiaty.

23.11.2002
Spotkanie Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej w parafii św. Wojciecha. Wręczenie upoważnienia Prezesowi Zarządu Parafialnego Koła Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w Koninie Grzegorzowi Ziółkowskiemu przez biskupa Bronisława Dembowskiego do podejmowania działań zmierzających do tworzenia Parafialnych Kół Akcji Katolickiej w regionie konińskim Diecezji Włocławskiej.

6.11.2002
Spotkanie formacyjne – temat „Rodzina pierwszym polem ewangelizacji” zreferował Józef Zielkowski.

14.10.2002
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.

2.10. 2002
Spotkanie formacyjne – temat „Odpowiedzialność świeckich za państwo i solidaryzm społeczny” opracował Grzegorz Ziółkowski

22-24.09.2002
Pielgrzymka śladami Jana Pawła II do Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej .

14 .09.2002
Pielgrzymka członków Koła Akcji Katolickiej do Sanktuarium św. Krzyża w Słupcy /odbywały się w ciągu całego roku w każdy ostatni piątek miesiąca/. W Święto Podwyższenia Krzyża pielgrzymi brali udział w procesji ulicami miasta.

4.09.2002
Spotkanie formacyjne – temat „Wiara i religijność, a współczesne problemy Polaków” przedstawił Grzegorz Jarosławski.

15.06.2002
Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie.

9.06. 2002
Członkowie AK uczestniczyli w III Powiatowych Dniach Rodziny w Sanktuarium Licheńskim, zorganizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana”.

5.06.2002
Spotkanie formacyjne – temat „Tożsamość katolika świeckiego – tożsamość członka Akcji Katolickiej” zreferowała Irena Krzyżaniak.

1.06.2002
Pielgrzymka do Tuliszkowa na czuwanie modlitewne Ruchów i Stowarzyszeń
Katolickich Diecezji Włocławskiej.

8.05.2002
Spotkanie formacyjne – temat „Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła” przedstawiła Teresa Dębowska.

7 .04. 2002
Pielgrzymka do Świnic Warckich w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

3.04.2002
Spotkanie formacyjne – temat „Poznanie Jezusa Chrystusa wiarą” przedstawiła Emilia Woźniak.

24.03.2002
Pielgrzymka na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej.

23.03.2002
Pielgrzymki na Misterium Męki Pańskiej do Poznania na Cytadelę.

6.03.2002
Spotkanie formacyjne – temat „Kontemplacja Chrystusa zgodnie z przesłaniem „Bóg jest Miłością”” przedstawiła Halina Bryja.

22-23.02. 2002
Rekolekcje parafialnego koła Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w kościele św. Leonarda w Słupcy.

22.12.2001
Akcja organizuje opłatek. Wydano 11. numer Biuletynu.

12.12.2001
Spotkanie formacyjne – temat „Tęsknota za przychodzącym” przedstawiła Teresa Dębowska.

23-25.11.2001
I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Polsce – w Poznaniu. Uczestniczą w nim reprezentanci naszego koła parafialnego wraz z Asystentem Kościelnym ks. prałatem Zdzisławem Rogalskim.

11.11.2001
Odsłonięcie pomnika ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. AK uczestniczyła w uroczystościach. Złożyła na budowę pomnika cegiełkę w kwocie 500 zł.

7.11.2001
Spotkanie formacyjne – temat „Refleksje związane z dniem zmarłych” przygotowała Bolesława Kieliszkowska.

20.10.2001
Spotkanie w parafii św. Wojciecha Diecezjalnego Zarządu Akcji Katolickiej.

3.10.2001
Spotkanie formacyjne – temat „ Oblicze Akcji Katolickiej w III tysiącleciu wg nauki Jana Pawła II” przedstawiła kol. Emilia Woźniak.

10-12.09.2001
Pielgrzymka – Góra św. Anny, Kotlina Kłodzka, Wambierzyce.

5.09.2001
Spotkanie formacyjne – temat „Wzór Matka Teresa przesłanie miłości” przedstawiła Urszula Wąchnicka.

22-25.06.2001
Pielgrzymka śladami ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Częstochowa, Dębowiec, Komańcza, Dukla, Miechów, Leżajsk, Żarnowiec, Łańcut.

8.05.2001
Spotkanie formacyjne – temat „Wzór osobowy ks. Wyszyńskiego i jego moralny drogowskaz dla nas i przyszłych pokoleń” przedstawiła Emilia Woźniak.

3-5. 05.2001
Pielgrzymka śladami ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Włocławek, Gietrzwałd, Święta Lipka, Stoczek Warmiński, Lidzbark.

28.04.2001
Pielgrzymka śladami ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Gniezno, Lednica, Kawnice.

28.04.2001
Delegaci naszego koła parafialnego biorą udział w wyborach do Diecezjalnego Zarządu Akcji Katolickiej. Prezesem został Włodzimierz Oborski, a asystentem kościelnym ks. Zbigniew Cabański.

4-04.2001
Spotkanie formacyjne – temat „Niezachwiana ufność w Miłosierdzie Boże” zreferowała

7.03.2001
Spotkanie formacyjne – temat „Łaska drzewa Krzyża Zbawcy wg Katechizmu. Wiem komu zawierzyłem” przedstawiła Halina Bryja.

17.03.2001
Pielgrzymka śladami ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Sanktuarium w Skulsku.

3.02.2001
Spotkanie formacyjne – temat „ Chrystus Królem. Królestwo Chrystusa” na podstawie referatu ks. Józefa Bakalarza przedstawiła Emilia Woźniak.

26.01.2001
Pielgrzymka do Matki Bożej w Kawnicach i Sanktuarium św. Krzyża w Słupcy.

Lata 1995 – 2000 w POAK św. Wojciecha w Koninie

26.11.2000
Uroczystości z okazji święta patronalnego Akcji Katolickiej.

8.11.2000
Drugie wybory do parafialnego koła Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha. Wybrany zarząd stanowili : prezes - Grzegorz Ziółkowski, z-ca prezesa - Emilia Woźniak, sekretarz - Halina Bryja, skarbnik - Stanisława Urbaniak, członek zarządu - Irena Krzyżaniak. Komisja rewizyjna: Urszula Wąchnicka, Franciszek Kowalski, Sylwester Tararuj. . Asystentem kościelnym Akcji Katolickiej w naszej parafii pozostał ks. prałat Zdzisław Rogalski.

8.10.2000
Pielgrzymka dziękczynna za rok jubileuszowy do Katedry Włocławskiej.

27.09.2000
Piesza pielgrzymka Ludzi Pracy do Lichenia.

9-12. 09. 2000
Odwiedzamy Dębowiec.

17.07.2000
Pielgrzymka do Matki Bożej Zwycięstwa do Brdowa.

17.06.2000
Ogólnokrajowa Pielgrzymka AK do Matki Bożej Królowej Polski.

1-4.06.2000
Pielgrzymka do Matki Bożej Ostrobramskiej, Wilno, Troków, Kowno.

20.05.2000
Pielgrzymka do Niepokalanowa . Odwiedzamy Żelazową Wolę.

1.05.2000
Pielgrzymka do św. Józefa w Kaliszu oraz do Śmiełowa i Gołuchowa.

29.04.2000
Pielgrzymka do Świnic Warckich w przeddzień kanonizacji siostry Faustyny.

15.04. 2000
Pielgrzymka do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej.

12.04.2000
Spotkanie formacyjne – prelekcja ks. Witolda Dorsza pt. „Kościół w Hiszpanii”.

25.03.2000
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Skulsku.

Luty 2000
Spotkanie formacyjne – temat „Wielki jubileusz rokiem łaski” przygotowała
Emilia Woźniak.

1- 4.09.1999
Pielgrzymka do Matki Bożej Ostrobramskiej, Wilno, Troków, Kowno.

Maj 1999
Ponownie pielgrzymujemy śladami Jana Pawła II : Częstochowa, Kalwaria, Wadowice, Zakopane, Kraków.

Kwiecień 1999
Pielgrzymka do Warszawy, do grobu ks. Jerzego i do grobu ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz do Niepokalanowa. Wydano Biuletyn świąteczny.

21 .04.1999
Spotkanie Akcji z ks. biskupem Ordynariuszem Bronisławem Dembowskim w czasie wizyty duszpasterskiej w parafii.

Marzec1999
Pielgrzymka do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej.
21.12.1998
AK organizuje opłatek Ludzi Pracy.

22.11.1998
Święto patronalne Akcji Katolickiej.

4.11.1988
Spotkanie formacyjne – prelekcja ks. Wojciecha Szczepankiewicza „Zadania Kościoła, wierni, hierarchowie, świeccy, życie konsekrowane”.

26-27.09. 1998
Pielgrzymka śladami Jana Pawła II do Częstochowy, Oświęcimia, Wadowic ,Krakowa- Łagiewnik, Tyńca i Kalwarii Zebrzydowskiej.

20.06.1998
Akcja Katolicka udaje się na Ogólnokrajową Pielgrzymkę do Matki Bożej Królowej Polski..

7-11.05 1998
Trzech przedstawicieli Akcji Katolickiej uczestniczy w V tygodniu Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła w Warszawie

4.04.1998
Pielgrzymka do Gorki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej.

4.03. 1998
Spotkanie formacyjne, temat „Pojednanie jako dzieło Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim” – prelekcja ks. prof. Zenona Hnadczuka / Salezjanin z Lądu /.

4.02 . 1998
Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie oraz informację skarbnika za poprzedni rok działalności Akcji. Ustalono zadania Akcji na cały rok.

23.11.1997
Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne, a w szczególności przekazana została relacja z I Zjazdu Wyborczego Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej.

22.11.1997
I Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej. Po Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. biskupa Ordynariusza Bronisława Dembowskiego wszyscy udali się na spotkanie. W czasie spotkania ks. biskup wręczył nominacje na prezesów parafialnych oddziałów. Nominacje na prezesa z naszej parafii otrzymał Grzegorz Ziółkowski. Później delegaci dokonali wyborów prezesa diecezjalnego, którym został Dariusz Lis.

9.11.1997
Na zaproszenie ks. Konrada Bąbki Emilia Woźniak i Grzegorz Ziółkowski pojechali do Kramska na spotkanie z parafianami, aby przekazać swoje doświadczenia i zachęcić do założenia parafialnego oddziału AK.

5.11.1997
Pierwsze wybory do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha. Wybrany zarząd stanowili: prezes - Grzegorz Ziółkowski, z-ca prezesa - Emilia Woźniak, sekretarz - Halina Bryja, skarbnik - Stanisława Urbaniak, członek zarządu - Józef Zielkowski. Komisja rewizyjna: Krzysztof Okoński, Irena Krzyżaniak, Józef Woźniak. Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej w naszej parafii został pełniący tę funkcję dotychczas, ks. prałat Zdzisław Rogalski.

1.10.1997
Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne AK.

30.08.1997
Spotkanie w parafii św. Wojciecha z Zarządem Diecezjalnym Akcji Katolickiej oraz Asystentem Parafialnym oraz Asystentem Diecezjalnym ks. Teodorem Lenkiewiczem i Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Dariuszem Lisem.

29.06.1997
Zakończenie wędrówki po diecezji Matki Bożej Bolesnej skulskiej. W czasie Mszy św. koncelebrowanej przez ks. biskupów członkowie akcji katolickiej składają dary ofiarne.

22.06.1997
AK uczestniczy w procesji z figurą Matki Bożej Bolesnej ze Skulska i całodziennym czuwaniu (z pasterka o północy).

11.06.1997
Tematem spotkania formacyjnego są relacje, wrażenia i omawianie przesłania papieża do pielgrzymów.

3.6.1997
Członkowie AK uczestniczą w V pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny. Razem uczestniczymy w Gnieźnie w uroczystościach z okazji obchodów 1000- lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha.

7.05.1997
Wyświetlenie filmu i prelekcja ks. dr Henryka Sławińskiego na temat objawień maryjnych.

23 04.1997
Członkowie AK zaproszeni zostali przez proboszcza na spotkanie z ks. biskupem Czesławem Lewandowskim po uroczystościach odpustowych św. Wojciecha w roku 1000-lecia jego męczeńskiej śmierci.

9.04.1997
Goszczący w parafii ks. biskup Czesław Lewandowski spotkał się z członkami Akcji Katolickiej.

5.03.1997
Spotkaniu AK we Włocławku przewodniczył ks. biskup Ordynariusz Bronisław Dembowski i asystent - prałat Teodor Lenkiewicz.

5.02.1997
Spotkanie formacyjne – temat „Zadania i działalność Akcji Katolickiej zgodnie ze statutem na polu religijnym, moralnym intelektualnym” przedstawił Grzegorz Ziółkowski.

8.01.1997
Ks. Zdzisław Rogalski przedstawia i omawia apel biskupów do wiernych w
sprawie życia nienarodzonych. AK postanawia organizować pomoc materialną dla potrzebujących.

21.12.1996
AK organizuje opłatek Ludzi Pracy. Kolędy śpiewamy razem z młodzieżową grupą „Metrum” .

24.11.1996
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Akcja na Mszy św. z okazji swojego patronalnego święta.

12.11.1996
Spotkanie formacyjne – spotkanie ze Zbigniewem Branahem - autorem książki „Tajemnica śmierci ks. Zycha”
.
2.10.1996
Spotkanie formacyjne – temat „Nie zabijaj” przedstawił Józef Zielkowski.

1.10.1996
Członkowie AK zbierają podpisy poparcia przeciw ustawie pozwalającej zabijać dzieci poczęte. Zebrane podpisy przekazano do kancelarii Senatu.

4.09.1996
Spotkanie formacyjne – temat „Sakrament Eucharystii” przedstawiła Stanisława Urbaniak

25.08.1996
Członkowie AK biorą czynny udział w pielgrzymce Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej do Lichenia.

Lipiec 1996
Członkowie AK uczestniczą w uroczystościach związanych z obecnością Matki Bożej Fatimskiej w parafii.

8.06.1996
Przedstawiciele koła parafialnego przy parafii św. Wojciecha uczestniczą w spotkaniu grupy inicjatywnej Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej we Włocławku. Gośćmi spotkania są: ks. biskup Ordynariusz Bronisław Dembowski, ks. biskup Roman Andrzejewski oraz ks. prałat Teodor Lenkiewicz.. Diecezjalnym asystentem kościelnym Akcji Katolickiej został ks. prałat Teodor Lenkiewicz. Na lidera Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wybrano Dariusza Lisa. Po spotkaniu wszyscy udali się pod pomnik ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i odmówili modlitwę.

13.05.1996
Akcja Katolicka po raz pierwszy organizuje Mszę św. za Ojczyznę. Na Mszy św. poświęcono krzyż do pomieszczenia, w którym odbywają się spotkania akcji.

11.05.1996
Członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pomnika ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

8.05.1996
Spotkanie formacyjne – temat „Sakrament Małżeństwa” przedstawił Zdzisław Boksa. Wydanie 3. numeru Biuletynu Informacyjnego.

10.04.1996
Spotkanie formacyjne – temat „Sakramenty uzdrowienia” przedstawił Krzysztof Okoński.

6.03.1996
Spotkanie formacyjne – temat „Zanik poczucia grzechu w świecie współczesnym” przedstawiła Halina Bryja.

7.02.1996
Spotkanie formacyjne – temat „Akcja katolicka, a rodzina” przedstawiła Emilia Woźniak.

20.12.1995
Akcja Katolicka organizuje pierwszy opłatek dla ludzi pracy. Wydanie 2. numeru Biuletynu Informacyjnego.

8.11.1995
Spotkanie formacyjne – temat „Akcja katolicka a działalność społeczno – polityczna” przedstawił Tomasz Drożyński. Wydanie 1. numeru Biuletynu Informacyjnego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii św. Wojciecha.

4.10.1995
Spotkanie formacyjne – temat „Akcja Katolicka, zadania i cele” przedstawił Grzegorz Ziółkowski

30.08.1995
Spotkanie grupy inicjatywnej (17 katolików świeckich ) na pierwszym spotkaniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha. Wybór władz tymczasowych. Przewodniczącym został Grzegorz Ziółkowski, zastępcą Emilia Woźniak, sekretarzem Halina Bryja, skarbnikiem Stanisława Urbaniak. Opiekunem powstającej Akcji Katolickiej w parafii został ks. prałat Zdzisław Rogalski.


 
Diecezja włocławska Konferencja Episkopatu Polski Tygodnik Idziemy Sanktuarium Maryjne w Licheniu Portal mateusz.pl Portal katolik.pl Katolicka Agencja Informacyjna Znalezione obrazy dla zapytania radio maryja logo Przewodnik Katolicki


Szukaj 
LICZNIK ODWIEDZIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego